تور جلفا 8 فروردین

توضیحات

ساعت حرکت ۹ صبح، لطفا پنج دقیقه زودتر در محل حاضر باشید. بازدید از کلیسا و بازارهای جلفا در اولویت هست در صورت زمان و شرایط جوی از آبشار هم بازدید خواهد شد. ساعت برگشت حدود 9 شب