تور جلفا و کلیسا

توضیحات

ساعت حرکت ۹ صبح می باشد لطفا ۵ دقیقه زودتر در محل حاضر باشید.