تور جلفا 1 فروردین

توضیحات

ساعت حرکت 8صبح از مقابل قنادی ایوبی لطفا پنج دقیقه زودتر در محل مورد نظر حاضر باشید. نهار به عهده مسافران در رستوران جلفا خواهد بود