تور کندوان سیمرغ 1فروردین

توضیحات

حرکت رأس ساعت 10صبح لطفا پنج دقیقه قبل از حرکت در محل مورد نظر حاضر باشید. قبل از ظهر گشت کندوان نهار در رستوران اسکو به عهده مسافران خواهد بود. بعد از ظهر دهکده توریستی سیمرغ