قله دند

توضیحات

ساعت حرکت ۶:۳۰صبح از آبرسان ساعت بازگشت ۱۷