ارشد چمن به دره لیقوان(اوچ گؤللر)

توضیحات

برنامه کوهپیمایی سنگین بوده از شرکت دوستانی که تمرین کوهنوردی ندارند معذوریم